نام کاربري
کلمه عبور
       
 

 
 
 
 
   مالكيت معنوي این نرم افزار با نام تجاري سيما (سيستم يكپارچه مبادله اطلاعات) متعلق به شركت سامانه هاي هوشمند نسل سوم مي باشد. 
  امتياز استفاده از اين نرم افزار متعلق است به :  دانشگاه هنر
  شماره سریال نرم افزار : 710 - 1900